Ei senttejä ja lukumääriä – vasikan hyvinvoinnin mittaaminen eläinperusteisia mittareita käyttäen

Eläinten hyvinvoinnin mittaamisessa ollaan siirtymässä yhä enemmän eläinperusteisten mittareiden käyttöön. Koska eläimet reagoivat yksilöllisesti erilaisiin olosuhteisiin ja hoitoon, eläimen hyvinvoinnista saadaan luotettavampi kuva tekemällä mittaukset suoraan eläimestä. Senteillä, kilogrammoilla ja lukumäärillä on edelleen oma tärkeä roolinsa hyvinvoinnin mittaamisessa, mutta havainnoimalla eläintä päästään kiinni siihen, miten olosuhteet ja hoito vaikuttavat eläinyksilöön.

Hyvä esimerkki eläinperusteisesta hyvinvoinnin mittarista on eläimen puhtaus. Karsinan kuivikepohjan silmäileminen kertoo mittaushetken kuivitustilanteesta ja polvitestillä saadaan lisätietoa pohjan märkyydestä ja kovuudesta, mutta vasikan puhtaus osoittaa vasikan kokemuksen asiasta. Likainen takaneljännes ja mahanalus tai haavaumat polvissa kertovat lahjomattomasti siitä, että kuivitus ei ole ollut vasikalle riittävää pidemmällä aikavälillä. Selkäpuolen likaisuus puolestaan voi kertoa makuualueen ahtaudesta. Ahtaalla makuualueella vasikat likaavat toisiaan selästä kulkiessaan makaavien eläinten yli.

Muita esimerkkejä eläinperusteisista mittareista ovat vatsan täyteys ja karvapeitteen kunto. Vatsan täyteys kertoo eläimen ravitsemustilasta mittaushetkellä. Syitä heikkoon ravitsemustilaan voidaan lähteä etsimään hoidosta ja olosuhteista. Onko karkearehun saatavuus rajoitettua tai laatu huono? Mahtuvatko kaikki vasikat samaan aikaan syömään? Onhan ruokintakertoja päivässä useita? Tuore, laadukas rehu houkuttelee vasikat useammin ruokintapöydälle. Vatsan tyhjyys voi olla myös merkki sairaudesta. Karvapeitteen kunto kertoo ruokinnasta pidemmältä aikaväliltä. Kiillottomuus ja takkuisuus voivat johtua energian ja valkuaisen puutteesta. Tällöin on tarkistettava rehun koostumus. Karvapeitteessä olevat hankaumat kielivät rakenteiden sopimattomuudesta kyseisen kokoisille eläimille. Aiheuttaako liian matalalla oleva niskapuomi hankaumia niskaan?

Vasikkala

Kuva 1. Vasikan puhtaus kertoo onnistuneesta kuivituksesta 

Vasikoiden käyttäytymistä kannattaa tarkkailla. Juoksuleikkiä havaitaan vain terveillä ja hyvinvoivilla vasikoilla. Erilaiset epänormaalin käyttäytymisen muodot, kuten kielenpyöritys tai rakenteiden pureminen ja nuoleminen kertovat eläimen heikentyneestä hyvinvoinnista. Eläinten käyttäytymisessä tapahtuvat muutokset voivat olla hälytysmerkkejä. Onko leikki vähentynyt ja kielenpyöritys lisääntynyt? Syytä käyttäytymisen muutoksiin voi etsiä olosuhteista, ruokinnasta tai hoitokäytänteistä. Esimerkiksi heikko karkearehun saatavuus voi aiheuttaa kielenpyöritystä.
Eläimen tunnetilan arvioiminen on aiemmin jäänyt hyvinvoinnin mittauksissa vähemmälle huomiolle. Nyt ja tulevaisuudessa eläimen tunnetila on entistä tärkeämpää huomioida, koska nykyisin eläin on laajasti tunnustettu tuntevana ja tiedostavana olentona. Vasikka tai mikään mukaan eläin ei pysty suoraan kertomaan meille mitä tuntee tai ajattelee. Tämä on ollut pitkään pähkinä purtavaksi eläinten hyvinvoinnin arviointimenetelmien kehittäjille.

Tunnetilan tärkeäksi mittariksi on valikoitunut laadullinen käyttäytymisen arvioiminen (Qualitative behaviour assessment, QBA). Menetelmä perustuu ns. karjasilmän käyttöön, eli siihen, että eläinlajin tunteva henkilö pystyy eläintä tarkkailemalla havaitsemaan sen tunnetilan. Tunnetilaa arvioidaan positiivisten ja negatiivisten adjektiivien avulla. Positiivisia adjektiiveja ovat esimerkiksi utelias, sosiaalinen ja onnellinen. Negatiivisia adjektiivejä ovat esimerkiksi ahdistunut, välinpitämätön ja pelokas. Laadullinen käyttäytymisen arvioiminen on kokonaisvaltainen vasikan hyvinvoinnin mittari. Sen tulos heijastelee montaa eri osatekijää: vasikan terveyttä, ympäristöolosuhteita, ruokintaa ja hoitoa, sekä vasikan ja hoitajan välistä suhdetta.

Jokainen karjanomistaja voi käyttää eläinperusteisia vasikoiden hyvinvoinnin mittareita oman karjansa hyvinvoinnin arvioimiseen. Toisilla on luonnostaan parempi karjasilmä ja eläinten hyvinvoinnin tarkkailu kuuluu rutiineihin. Toiset tarvitsevat enemmän harjaantumista ja kokemusta eläinten lukemiseen. Karjasilmää pystyy kehittämään. Tärkeää on avoimin mielin katsoa eläimiä ja ottaa vastaan eläinten tarjoama tieto. Kun huomataan, että jotain karjassa on muuttunut, mietitään mistä muutos johtuu ja tehdään tarvittaessa korjaavia toimenpiteitä.
Tekniikan tuottamaa tietoa kannattaa myös mahdollisuuksien mukaan hyödyntää. Esimerkiksi juottoautomaatti antaa tietoa vasikoiden juomiskerroista ja juomismääristä. Juottoautomaattidatan poikkeamien avulla voi tunnistaa sairastuneet vasikat ja seurata miten annettu hoito tehoaa sairaaseen vasikkaan.

Eläinten hoitajalla on suuri merkitys eläinten hyvinvoinnille. Jokapäiväiset hoitokäytänteet, valinnat ja päätökset vaikuttavat vasikoiden hyvinvointiin välittömästi. Eläimen ja ihmisen välisen suhteen merkitystä eläimen hyvinvoinnille ei tule unohtaa. Hoitajan lempeä ja kannustava suhtautuminen vasikkaan aivan pikkuvasikasta alkaen edistää eläimen käsiteltävyyttä ja vähentää eläimen kokemaa stressiä myöhemmissä käsittelytilanteissa.

Suomalaisilla tiloilla vasikoita pidetään erilaisissa olosuhteissa ja ratkaisut ovat hyvin tilakohtaisia. Monenlaiset ratkaisut ovat mahdollisia ja hyväksyttäviä, kunhan vasikoiden hyvinvointi on turvattu. Huolellisella hoidolla vasikat voivat olla tyytyväisiä hyvinkin monenlaisissa oloissa.
Vasikkatilat kuntoon -hankkeessa olemme mitanneet vasikoiden hyvinvointia monipuolisesti pilottitiloilla. Hankkeen tuloksena laaditaan opas vasikkatilojen olosuhteiden hallintaan ja korjausrakentamiseen. Tavoitteena on hyvinvoiva suomalainen vasikka.

Leena Tuomisto, Tarja Koistinen, Maiju Pesonen
Luonnonvarakeskus

Tietokortit vasikoiden pitopaikan olosuhteisiin ja hoitosuosituksiin

Käy lukemassa ja tulosta esimerkiksi vasikkalan seinälle muistutukseksi. Avaa tietokortit tästä

 20220507_113656_2.png

Onnistuneesta ternimaidon juotosta hyvä pohja vasikan kasvulle

Vasikat tarvitsevat heti synnyttyään oikean määrän hyvälaatuista ternimaitoa. Onnistunut ternimaidon juotto luo pohjan sille, että vasikat kasvavat terveiksi ja hyvin tuottaviksi lypsylehmiksi ja lihanaudoiksi. Vasikkatilat kuntoon -hankkeessa vasikkatilojen olosuhteiden lisäksi huomiota kiinnitetään vasikoiden hoitotoimenpiteisiin, kuten ternimaidon juottokäytänteisiin. Hankkeen aikana on päästy tutustumaan tiloihin, joista usealla on ollut käytössä ternimaidon vasta-aineiden mittaus. Myös hyvälaatuisen ternimaidon pakastusta hyödynnetään ilahduttavan monella tilalla. Näillä toimenpiteillä varmistetaan, että mahdollisimman moni vasikka saa hyvälaatuista ternimaitoa.

Ternimaito kuva 1
Kuva 1. Vasikan tulisi saada heti synnyttyä hyvälaatuista ternimaitoa. (Kuva: Fiia Ritvanen.)

Vasikat saavat vastustuskykynsä ternimaidosta
Vasikat syntyvät ilman kunnollista vastustuskykyä. Naudoilla vasta-aineet erittyvät ternimaitoon, jolloin vasikat saavat vasta-aineensa ternimaidosta ensimmäisten elinviikkojen ajaksi. Vasikoilla vasta-aineiden imeytyminen on parhaimmillaan alle 4 tuntia poikimisesta, minkä vuoksi vasikka tulisi juottaa mahdollisimman pian syntymän jälkeen. Vasta-aineita imeytyy 24 tunnin ajan syntymästä koko ajan vähenevissä määrin. Vasikkakuolleisuus lisääntyy, jos vasikoiden ternimaidon saanti epäonnistuu. [1.] Aikaikkunan lisäksi ternimaidon onnistuneeseen juottoon liittyvät maidon vasta-ainepitoisuus sekä juotettavan ternimaidon määrä.

Juotettavan ternimaidon määrään yleinen hyvä ohje on, että maitoa tulisi antaa 10–12 % vasikan painosta. Tarvittava määrä tulisi kuitenkin suhteuttaa ternimaidon laatuun. Vasta-aineita vasikan tulisi saada heti syntymän jälkeen noin 150–300 grammaa. Vasta-aineiltaan huonompaa ternimaitoa tulisi juottaa enemmän kuin parempilaatuista, jotta tarvittava vasta-ainemäärä täyttyy. [2.] Ternimaidon vasta-ainepitoisuuksia voidaan mitata Brix-mittarilla. Hyvälaatuisen ternimaidon tulisi olla lgG-pitoisuuksiltaan vähintään 50 g/l, mikä vastaa Brix-mittariston 22 prosenttia. [1.] Tiloille on saatavilla Brix-mittareita, joilla vasta-ainepitoisuuden saa mitattua. Mittaria on nopea käyttää, ja näin ollen se on helppo ottaa osaksi ternimaidon juottokäytänteitä. Brix-mittaria voi hyödyntää myös juomarehun tasalaatuisuuden varmistamisessa.

ternimaito kuva 2
Kuva 2. Brix-mittarilla on helppoa ja nopeaa selvittää ternimaidon vasta-aineet. (Kuva: Essi Keto.)

Ternimaidon laatu on monen asian summa
Ternimaidon vasta-ainepitoisuuksiin vaikuttavat monet asiat, kuten poikimakerta ja -kuukausi sekä maidon soluluku. Hiehojen ja toista kertaa poikivien lehmien ternimaidon vasta-aineet ovat tutkitusti alhaisempia kuin muilla poikijoilla. Korkeampi solupitoisuus laskee vasta-ainepitoisuutta, ja talvikuukausina poikineiden ternimaito on huonolaatuisinta. Elokuussa ja lokakuussa poikineiden ternimaidon vasta-ainepitoisuudet puolestaan ovat parhaimpia. Lypsyn ajankohta ja saatu maitomäärä vaikuttavat ternimaidon vasta-aineisiin myös. Ternimaito on sitä parempaa, mitä nopeammin se on lypsetty ja mitä pienempi määrä sitä ensilypsyssä tulee. Lehmän rodun, umpikauden pituuden, valuttamisen sekä ummessaolokauden laihtumisen on myös todettu vaikuttavan ternimaidon laatuun. Roduista emolehmien ternimaidon on todettu olevan lypsyrotuisten lehmien maitoa laadukkaampaa, ja ayrshire- ja jerseyrotuisten lehmien ternimaidon vasta-aineiden määrän on todettu olevan holsteinlehmiä korkeampaa. [1.] Myös umpikauden ruokinta vaikuttaa vasta-ainepitoisuuteen [2].

Ummessa olevien ruokintaan kannattaa kiinnittää huomiota: ummessa olevilla tulisi olla oma ruokintasuunnitelma, jossa on huomioitu varsinkin seleenin ja valkuaisen määrä, sillä ne vaikuttavat ternimaidon laatuun [2]. Umpikauden ruokintaan, hyvälaatuisen maidon pakastamiseen ja ternimaidon juottokäytänteisiin kannattaa tiloilla panostaa, jotta jokainen vasikka saisi mahdollisimman hyvää ternimaitoa ja siten mahdollisimman hyvän vastustuskyvyn ympäristön taudinaiheuttajia vastaan.

Lehmälääkärit-sivustolla on hyvä taulukko vasta-ainepitoisuuksista, Brix-lukemista ja suhteutetusta ternimaitomäärästä. Pääset katsomaan taulukon klikkaamalla tästä. https://www.lehmalaakarit.com/b/ternimaito--tuhti-terveysjuoma-vasikoille

[1.] https://elektra.helsinki.fi/se/s/elainlaakari/118/5/ternimai.pdf
[2.] https://www.lehmalaakarit.com/b/ternimaito--tuhti-terveysjuoma-vasikoille

Kirjoittaja Fiia Ritvanen
Projektiasiantuntija
Savonia-ammattikorkeakoulu

Vasikkatilat ja vasikoiden hoitotoimenpiteet -kysely

Teemme kartoitusta Savonian vasikkatilat kuntoon -hankkeelle, jonka tavoitteena on luoda uusia navetan suunnittelun ja rakentamisen käytäntöjä. Hankkeessa keskitytään vasikkatilojen ilmanlaatuun, olosuhteisiin, taudinaiheuttajien torjuntaan, ja toiminnallisuuteen. Kyselyllä kartoitamme vasikkatilojen ominaisuuksia ja vasikoiden hoidollisia toimenpiteitä. Hankkeessa kehitettyjä ratkaisuja hyödynnetään korjausrakennuksessa, sekä tuotannon laajentamisvaiheessa. Kyselyyn voi vastata 11.4.2022 saakka. 

Kyselyn linkki: https://link.webropolsurveys.com/S/F7B546E3AE2007C8

Ystävällisin terveisin Tuomas Pekkarinen, Antti-Jussi Kaikkonen, Joonas Pajunen ja Sampo Paananen

Onnistunut kuivitus antaa vasikoille turvallisen tilan kasvaa ja leikkiä

Vasikoiden viihtyisä kasvuympäristö on monen asian summa. Yksi vaikuttavista seikoista on vasikkatilojen kuivitus. Onnistunut ja vasikan tarpeiden mukainen kuivitus näkyy muun muassa vasikoiden puhtautena, terveytenä ja hyvänä kasvuna. Hyvälaatuinen kuivike sitoo itseensä myös ilman kosteutta ja ammoniakkia ja parantaa näin tuotantotilojen ilmanlaatua [1]. Käytettävällä kuivikkeella on merkitystä vasikoille, koska pieni vasikka makaa päivästä jopa 75 prosenttia. Toimivalla kuivituksella saadaan estettyä myös vasikoiden lämmönhukkaa. [4.]

Olki antaa parhaan suojan vasikalle

Kuivikemateriaaleista yleisimmin käytettyjä ovat olki, turve ja sahanpuru [4]. Lisäksi kuivikkeena voi käyttää esimerkiksi hiekkaa tai separoitua karjanlantaa. Eri kuivikkeilla on erilaisia ominaisuuksia, ja ne sopivatkin eri käyttökohteisiin. [1.] Paras kuivike vasikoille on olki, koska siihen vasikan on helppoa kaivautua ja lisäksi se on hyvä lämmöneriste. Olki onkin näiden ominaisuuksien puolesta oiva kuivike kylmiin vasikkatiloihin ja vastasyntyneille. [2.] Oljen laatu on tärkeää: sen tulisi olla mahdollisimman kuivaa ja pölytöntä. Märkä olki homehtuu herkästi varastossa, jolloin on vaarana, että vasikat ja hoitajat altistuvat homepölylle. Olki pitää saada kerättyä kuivana, jotta se toimii mahdollisimman hyvin kuivikkeena. [3.] Sitä ei voi käyttää, jos tilalla on lietelantajärjestelmä, mutta kestokuivikepohjiin ja yksittäiskarsinoihin olki soveltuu hyvin.

IMG 5240

Kuva 1. Olki on oikein hyvä kuivike vastasyntyneelle ja yksilökarsinoihin.

Turve on mainio imemään nestettä ja sitomaan ammoniakkia, mutta kestokuivikepohjassa se ei paksusti käytettynä kanna suurikokoisen naudan painoa [1]. Sitä käytetään myös oljen kanssa yhdessä kestokuivikepohjana, jolloin se kantaa eläimen painoa paremmin. Turve on pienijakoista ja helposti pölyävää. Puru soveltuu hyvin käytettäväksi lietelantajärjestelmän kanssa, ja vaalean värinsä ansiosta se lisää tilan valoisuuden tunnetta, mutta purulla ei ole kovin suurta nesteen sitomiskykyä [1]. Purun käyttöön voi liittyä karvojen lähtöä, jos sitä käytetään suoraan betonin päällä ja se on märkää [4]. Sekä puru että turve soveltuvat kuitenkin hyvin käytettäväksi lietelantajärjestelmän kanssa. Myös parsimatoilla ja parsipedeillä ne toimivat mainiosti.

Tärkeintä kuivituksessa on se, että kuiviketta on tarpeeksi ja että se on kuivaa. Puhdasta kuiviketta tulee lisätä aina tarvittaessa, ja kuivikkeet tulee vaihtaa tarpeeksi usein. Kosteus ja lika tarjoavat taudinaiheuttajille suotuisat elinolot, mikä voi altistaa vasikoita sairastumisille. Märkä kuivike ei myöskään sido kosteutta ja ammoniakkia, ja kovasti pölyävät kuivikkeet aiheuttavat vasikoiden hengitysteiden ärsyyntymistä, mikä altistaa vasikat hengitystietulehduksille. [2.] Vasikkatilojen puhdistamisella ja kuivittamisella on merkittävä vaikutus vasikoiden terveyteen, ja tähän tulisikin vasikkatiloissa kiinnittää huomiota.

Kuivikkeen valinta on tilakohtainen asia

Tiloilla kuivikeominaisuuksien lisäksi kuivikevalintaan vaikuttavat tilan lannanpoistojärjestelmä sekä tilojen puhdistettavuus ja kuivikkeiden saatavuus. Oljen saatavuuteen voivat vaikuttaa esimerkiksi tilalla viljeltävät viljelykasvit. Joinakin vuosina olkea voi olla vähemmän, koska oljen paalaamisen aikaan tilalla voi olla käynnissä puinnit ja muut työt. Syksyllä myös sateita voi esiintyä niin, että oljen kuivana paalaamisen aikaikkuna kapenee.

Vasikkatilojen tulisi olla mahdollisimman helposti kuivitettavissa ja puhdistettavissa. Pintamateriaalin valinnassa tulee ottaa huomioon kuivitus ja puhdistus, jotta pinnat kestävät koneellista puhdistusta. Varsinkin uutta vasikkatilaa rakennettaessa ja vanhoja tiloja saneerattaessa kuivituksen koneellistamista kannattaa harkita. Koneellisella kuivituksella voidaan säästää työaikaa ja työn fyysinen kuormittavuus kevenee. Jos kuivitusta ei ole mahdollista tehdä koneellisesti, tilojen puhdistus tulisi muuten miettiä mahdollisimman helposti tehtäväksi.

Kuivike antaa vasikoille mahdollisuuden turvalliseen leikkiin

Parhaimmillaan kuivike on vasikoille leikkiväline ja innostaa vasikat leikkimään ryhmässä. Kirjoittaja on kuivituspuuhissa useamman kerran päässyt leikkivien vasikoiden keskelle ja nähnyt, kuinka leikki onnistuu turvallisesti, kun kuivike antaa hyvän pidon vasikan kirmailla tilavassa karsinassa. Kuivike varmistaakin turvallisen alustan vasikan telmiä, juosta ja huoltaa kehoa [2].

Lähteet

[1.] Alasuutari, Sakari ja Palva, Reetta 2014. Kuivitusopas. https://www.ett.fi/wp-content/uploads/2019/07/Kuivitusopas.pdf

[2.] Eläinten hyvinvoinnin tutkimuskeskus. Vasikka tarvitsee kuiviketta. https://www2.helsinki.fi/fi/tutkimusryhmat/elainten-hyvinvoinnin-tutkimuskeskus/vasikka-tarvitsee-kuiviketta

[3.] Hälli, Outi. Kuivikkeilla puhtautta ja terveyttä. https://www.pellervo.fi/maatila/mp6_03/kuivike.htm

[4.] Katse vasikkaan! 2020. Mukava olo. Ternikasvattamon vasikkatilat. https://www.ett.fi/wp-content/uploads/2020/03/Toimivat-vasikkatilat.pdf

Kirjoittaja Fiia Ritvanen, projektiasiantuntija, Savonia-ammattikorkeakoulu

EU maaseuturahaston, Maaseutu2020:n, Savonian, Luonnonvarakeskuksen ja Centrian logot.